DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

Vog verklaring

Wat is VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee iemand aantoont dat zijn of haar justitiële verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van een specifieke taak of functie in de samenleving. Deze verklaring wordt afgegeven door de Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, na een zorgvuldige controle op strafbare feiten.

Een VOG-aanvraag wordt vaak gedaan door werkgevers, maar is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van bepaalde visa, lidmaatschappen of vergunningen. De beoordeling of een VOG kan worden afgegeven, hangt af van de specifieke eisen die aan de functie of het doel zijn gesteld. Hierbij wordt gekeken naar het justitiële verleden van de aanvrager in relatie tot de taak of functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

De procedure van het aanvragen van een VOG kan zowel digitaal als via de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven. Bij digitale aanvraag moet men beschikken over een DigiD en vaak initieert de werkgever of organisatie de aanvraag. De kosten en de verwerkingstijd van de VOG kunnen variëren. Meestal neemt de beslissing van Justis enkele weken in beslag.

Het belang van een VOG aanvragen ligt in het beschermen van de samenleving tegen risico’s die kunnen ontstaan wanneer mensen met een bepaald justitieel verleden in specifieke functies werken. Zo wordt bijvoorbeeld binnen het onderwijs of de kinderopvang streng gekeken naar het verleden van de aanvrager.

Aanvraagprocedure VOG

De aanvraagprocedure van een VOG is relatief eenvoudig, maar het is belangrijk om alle stappen correct te volgen. De eerste stap is veelal dat de werkgever, of de organisatie waarvoor de VOG nodig is, een VOG-aanvraag initieert. Dit gebeurt vaak digitaal. De aanvrager krijgt dan via e-mail een link om de aanvraag af te ronden met behulp van zijn of haar DigiD.

Indien de aanvrager geen DigiD heeft, of de voorkeur geeft aan een fysieke aanvraag, kan deze ook worden gedaan bij de gemeente waar men staat ingeschreven. Hier moet de aanvrager persoonlijk verschijnen met een geldig identiteitsbewijs en het volledig ingevulde aanvraagformulier. Na de aanvraag volgt een beoordeling door Dienst Justis.

De beslissing voor het al dan niet verstrekken van een VOG hangt af van verschillende factoren. Belangrijk is de relatie tussen het doel van de aanvraag (bijvoorbeeld werk of visum) en het justitiële verleden van de aanvrager. Er wordt gekeken naar specifieke strafbare feiten die relevant kunnen zijn voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager de VOG per post. In geval van een afwijzing, wordt een voornemen tot afwijzing verstuurd, waarop de aanvrager kan reageren voordat de definitieve beslissing valt. Het proces duurt gemiddeld twee tot vier weken en de kosten zijn vastgesteld door de overheid.

Kosten en Geldigheid

De kosten voor het aanvragen van een VOG variëren. Voor een digitale aanvraag zijn de kosten doorgaans lager dan voor een aanvraag via de gemeente. Deze kosten dienen direct bij de aanvraag te worden voldaan en worden niet gerestitueerd indien de VOG niet wordt afgegeven. Het is belangrijk om voor de actuele tarieven de website van de Rijksoverheid of de gemeente te raadplegen.

De geldigheid van een VOG is niet wettelijk vastgelegd, maar wordt bepaald door de organisatie die de VOG vraagt. In de praktijk zien we vaak dat een VOG niet ouder mag zijn dan zes maanden. Het is dus van belang om te controleren hoe recent de VOG moet zijn. Het kan voorkomen dat voor bepaalde sectoren of specifieke functies, zoals bij regelmatige contacten met minderjarigen, vaker of opnieuw een VOG moet worden aangevraagd.

Daarnaast is het goed om te weten dat een VOG specifiek is toegespitst op het doel waarvoor deze is aangevraagd. Een VOG voor een onderwijsfunctie kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor een functie binnen de gezondheidszorg. Dit komt omdat de aard van de werkzaamheden en de bijbehorende risico’s verschillen, wat een nieuwe beoordeling van het justitiële verleden noodzakelijk maakt.

VOG en Strafregister

Een belangrijk aspect bij de beoordeling van een VOG-aanvraag is het strafregister van de aanvrager. Dienst Justis bekijkt of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Niet elk strafbaar feit leidt automatisch tot een afwijzing van de aanvraag. Er wordt rekening gehouden met de aard van het delict, de zwaarte, de frequentie en het tijdsverloop sinds het delict.

Voor bepaalde functies, zoals die met een verhoogd integriteitsrisico of in de kinderopvang, worden de criteria voor het verstrekken van een VOG strenger gehanteerd. Justis voert een individuele beoordeling uit, waarbij ook contextuele factoren en de gevolgen van een afwijzing meegewogen kunnen worden.

Als een VOG-aanvraag wordt afgewezen, krijgt de aanvrager eerst een voornemen tot afwijzing waarop gereageerd kan worden. Dit biedt de kans om aanvullende informatie te verstrekken of de situatie toe te lichten. Na deze reactie volgt een definitieve beslissing. Tegen deze beslissing kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

Het begrijpen van de criteria en het proces is cruciaal om een weloverwogen aanvraag te doen en eventueel bezwaar te maken tegen een afwijzing. Een VOG speelt een essentiële rol in het waarborgen van veiligheid en integriteit binnen diverse sectoren, waardoor de beoordeling ervan met grote zorgvuldigheid plaatsvindt.

Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is iets wat u niet dagelijks doet. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Hieronder vindt u ook de vaakst gestelde vragen terug. De antwoorden hierop nemen ook bij u mogelijke vraagtekens wellicht weg.
VOG

De kosten voor een VOG kunnen variëren. Voor de meest actuele tarieven raadpleeg de website van de Rijksoverheid of informeer bij uw gemeente.

Een VOG-aanvraag duurt gemiddeld twee tot vier weken. De exacte duur hangt af van de specifieke omstandigheden en eventuele aanvullende checks die nodig zijn.

Niet voor alle banen is een VOG verplicht. Het hangt af van de sector en de aard van de werkzaamheden. Werkgevers bepalen vaak de noodzaak.

Ja, u kunt een VOG ook aanvragen via uw gemeente als u geen DigiD heeft. Hierbij moet u persoonlijk langsgaan met een geldig identiteitsbewijs.

Bij een afwijzing krijgt u eerst een voornemen tot afwijzing. U kunt hierop reageren voordat de definitieve beslissing valt. Daarna is bezwaar en beroep mogelijk.

Algemene vragen

Voor een digitale VOG-aanvraag start uw werkgever de aanvraag, waarna u deze via een link en uw DigiD kunt afronden. Volg de instructies in de e-mail.

Justis controleert uw justitiële verleden op relevante strafbare feiten. Afhankelijk van de functie worden de aard, zwaarte en frequentie van delicten tegen het licht gehouden.

Nee, de verstrekking hangt af van uw strafrechtelijk verleden en de relatie daarvan met het doel van de aanvraag. Niet elk verleden leidt tot afwijzing.

Ja, in veel gevallen is een VOG ook vereist voor vrijwilligerswerk, vooral als het werk omgang met kwetsbare groepen, zoals kinderen of ouderen, inhoudt.

Een VOG heeft geen wettelijke vervaldatum, maar organisaties kunnen eisen dat deze recent is. Meestal wordt een termijn van zes maanden tot een jaar gehanteerd.